QOOS討論區's Archiver

dreamgirl 發表於 2010-8-15 11:19 PM

龍的行動

在電視畫面上看到銀河集團招工的場面,不知怎的,頓時想起二十年前的“龍的行動”──

1990年的3月28日晚上,政府忽然在晚上宣佈為所有已在澳居留的無證人士登記,


消息當即引來數以萬計的無證人士,先湧至當時南灣澳督府,再湧至關閘警察球場,


最後在3月29日全部湧往[url=http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8E%B2%E5%B3%B0%E7%90%83%E5%9C%BA]蓮峯球場[/url],事件擾攘至當年的七月底,


一共有三萬多名無證人士獲及臨時逗留證。
這就是被後來稱為“龍的行動”和“三.二九”的事件,
那些當年取得臨時逗留證的,後來,也都成為澳門人了。[url=http://photo.pchome.com.tw/agnesmacau/127082555656][img=488,319]http://link.photo.pchome.com.tw/s10/agnesmacau/1/127082555656/[/img][/url]

un_135@msn.com 發表於 2010-8-16 02:04 PM

呢一班人點都算服務澳門.........
而家嚟果班所謂家團....根本就係"蝗蟲"

阿象 發表於 2010-8-18 03:39 AM

LEE班人好多都係黎另一個外省
咩野省大家心照啦:lol:

elaine8050 發表於 2010-8-24 01:32 AM

佢哋重想叫佢哋個鄉里出嚟做特首添

小d華 發表於 2010-8-24 09:15 AM

龍的行動~~一個唔錯既回憶~~~^

ryms 發表於 2010-8-28 01:23 PM

其實我地ge 上1代都應該係ba~

cez3dc8m 發表於 2018-9-30 08:50 PM

謝謝分享!!
   
[url=http://a101.ee38ee.com] [/url][url=http://a102.ee38ee.com] [/url][url=http://a103.ee38ee.com] [/url][url=http://a104.ee38ee.com] [/url][url=http://a105.ee38ee.com] [/url][url=http://a106.ee38ee.com] [/url][url=http://a107.ee38ee.com] [/url][url=http://a108.ee38ee.com] [/url][url=http://a109.ee38ee.com] [/url][url=http://a110.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a111.ee38ee.com] [/url][url=http://a112.ee38ee.com] [/url][url=http://a113.ee38ee.com] [/url][url=http://a114.ee38ee.com] [/url][url=http://a115.ee38ee.com] [/url][url=http://a116.ee38ee.com] [/url][url=http://a117.ee38ee.com] [/url][url=http://a118.ee38ee.com] [/url][url=http://a119.ee38ee.com] [/url][url=http://a120.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a121.ee38ee.com] [/url][url=http://a122.ee38ee.com] [/url][url=http://a123.ee38ee.com] [/url][url=http://a124.ee38ee.com] [/url][url=http://a125.ee38ee.com] [/url][url=http://a126.ee38ee.com] [/url][url=http://a127.ee38ee.com] [/url][url=http://a128.ee38ee.com] [/url][url=http://a129.ee38ee.com] [/url][url=http://a130.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a131.ee38ee.com] [/url][url=http://a132.ee38ee.com] [/url][url=http://a133.ee38ee.com] [/url][url=http://a134.ee38ee.com] [/url][url=http://a135.ee38ee.com] [/url][url=http://a136.ee38ee.com] [/url][url=http://a137.ee38ee.com] [/url][url=http://a138.ee38ee.com] [/url][url=http://a139.ee38ee.com] [/url][url=http://a140.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a141.ee38ee.com] [/url][url=http://a142.ee38ee.com] [/url][url=http://a143.ee38ee.com] [/url][url=http://a144.ee38ee.com] [/url][url=http://a145.ee38ee.com] [/url][url=http://a146.ee38ee.com] [/url][url=http://a147.ee38ee.com] [/url][url=http://a148.ee38ee.com] [/url][url=http://a149.ee38ee.com] [/url][url=http://a150.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a151.ee38ee.com] [/url][url=http://a152.ee38ee.com] [/url][url=http://a153.ee38ee.com] [/url][url=http://a154.ee38ee.com] [/url][url=http://a155.ee38ee.com] [/url][url=http://a156.ee38ee.com] [/url][url=http://a157.ee38ee.com] [/url][url=http://a158.ee38ee.com] [/url][url=http://a159.ee38ee.com] [/url][url=http://a160.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a161.ee38ee.com] [/url][url=http://a162.ee38ee.com] [/url][url=http://a163.ee38ee.com] [/url][url=http://a164.ee38ee.com] [/url][url=http://a165.ee38ee.com] [/url][url=http://a166.ee38ee.com] [/url][url=http://a167.ee38ee.com] [/url][url=http://a168.ee38ee.com] [/url][url=http://a169.ee38ee.com] [/url][url=http://a170.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a171.ee38ee.com] [/url][url=http://a172.ee38ee.com] [/url][url=http://a173.ee38ee.com] [/url][url=http://a174.ee38ee.com] [/url][url=http://a175.ee38ee.com] [/url][url=http://a176.ee38ee.com] [/url][url=http://a177.ee38ee.com] [/url][url=http://a178.ee38ee.com] [/url][url=http://a179.ee38ee.com] [/url][url=http://a180.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a181.ee38ee.com] [/url][url=http://a182.ee38ee.com] [/url][url=http://a183.ee38ee.com] [/url][url=http://a184.ee38ee.com] [/url][url=http://a185.ee38ee.com] [/url][url=http://a186.ee38ee.com] [/url][url=http://a187.ee38ee.com] [/url][url=http://a188.ee38ee.com] [/url][url=http://a189.ee38ee.com] [/url][url=http://a190.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a191.ee38ee.com] [/url][url=http://a192.ee38ee.com] [/url][url=http://a193.ee38ee.com] [/url][url=http://a194.ee38ee.com] [/url][url=http://a195.ee38ee.com] [/url][url=http://a196.ee38ee.com] [/url][url=http://a197.ee38ee.com] [/url][url=http://a198.ee38ee.com] [/url][url=http://a199.ee38ee.com] [/url][url=http://a200.ee38ee.com] [/url]
        
   

[url=http://a201.ee38ee.com] [/url][url=http://a202.ee38ee.com] [/url][url=http://a203.ee38ee.com] [/url][url=http://a204.ee38ee.com] [/url][url=http://a205.ee38ee.com] [/url][url=http://a206.ee38ee.com] [/url][url=http://a207.ee38ee.com] [/url][url=http://a208.ee38ee.com] [/url][url=http://a209.ee38ee.com] [/url][url=http://a210.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a211.ee38ee.com] [/url][url=http://a212.ee38ee.com] [/url][url=http://a213.ee38ee.com] [/url][url=http://a214.ee38ee.com] [/url][url=http://a215.ee38ee.com] [/url][url=http://a216.ee38ee.com] [/url][url=http://a217.ee38ee.com] [/url][url=http://a218.ee38ee.com] [/url][url=http://a219.ee38ee.com] [/url][url=http://a220.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a221.ee38ee.com] [/url][url=http://a222.ee38ee.com] [/url][url=http://a223.ee38ee.com] [/url][url=http://a224.ee38ee.com] [/url][url=http://a225.ee38ee.com] [/url][url=http://a226.ee38ee.com] [/url][url=http://a227.ee38ee.com] [/url][url=http://a228.ee38ee.com] [/url][url=http://a229.ee38ee.com] [/url][url=http://a230.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a231.ee38ee.com] [/url][url=http://a232.ee38ee.com] [/url][url=http://a233.ee38ee.com] [/url][url=http://a234.ee38ee.com] [/url][url=http://a235.ee38ee.com] [/url][url=http://a236.ee38ee.com] [/url][url=http://a237.ee38ee.com] [/url][url=http://a238.ee38ee.com] [/url][url=http://a239.ee38ee.com] [/url][url=http://a240.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a241.ee38ee.com] [/url][url=http://a242.ee38ee.com] [/url][url=http://a243.ee38ee.com] [/url][url=http://a244.ee38ee.com] [/url][url=http://a245.ee38ee.com] [/url][url=http://a246.ee38ee.com] [/url][url=http://a247.ee38ee.com] [/url][url=http://a248.ee38ee.com] [/url][url=http://a249.ee38ee.com] [/url][url=http://a250.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a251.ee38ee.com] [/url][url=http://a252.ee38ee.com] [/url][url=http://a253.ee38ee.com] [/url][url=http://a254.ee38ee.com] [/url][url=http://a255.ee38ee.com] [/url][url=http://a256.ee38ee.com] [/url][url=http://a257.ee38ee.com] [/url][url=http://a258.ee38ee.com] [/url][url=http://a259.ee38ee.com] [/url][url=http://a260.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a261.ee38ee.com] [/url][url=http://a262.ee38ee.com] [/url][url=http://a263.ee38ee.com] [/url][url=http://a264.ee38ee.com] [/url][url=http://a265.ee38ee.com] [/url][url=http://a266.ee38ee.com] [/url][url=http://a267.ee38ee.com] [/url][url=http://a268.ee38ee.com] [/url][url=http://a269.ee38ee.com] [/url][url=http://a270.ee38ee.com] [/url]   
[url=http://a271.ee38ee.com] [/url][url=http://a272.ee38ee.com] [/url][url=http://a273.ee38ee.com] [/url][url=http://a274.ee38ee.com] [/url][url=http://a275.ee38ee.com] [/url][url=http://a276.ee38ee.com] [/url][url=http://a277.ee38ee.com] [/url][url=http://a278.ee38ee.com] [/url][url=http://a279.ee38ee.com] [/url][url=http://a280.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a281.ee38ee.com] [/url][url=http://a282.ee38ee.com] [/url][url=http://a283.ee38ee.com] [/url][url=http://a284.ee38ee.com] [/url][url=http://a285.ee38ee.com] [/url][url=http://a286.ee38ee.com] [/url][url=http://a287.ee38ee.com] [/url][url=http://a288.ee38ee.com] [/url][url=http://a289.ee38ee.com] [/url][url=http://a290.ee38ee.com] [/url]
[url=http://a291.ee38ee.com] [/url][url=http://a292.ee38ee.com] [/url][url=http://a293.ee38ee.com] [/url][url=http://a294.ee38ee.com] [/url][url=http://a295.ee38ee.com] [/url][url=http://a296.ee38ee.com] [/url][url=http://a297.ee38ee.com] [/url][url=http://a298.ee38ee.com] [/url][url=http://a299.ee38ee.com] [/url][url=http://a300.ee38ee.com] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.