QOOS討論區's Archiver

secondtony 發表於 2016-9-28 06:04 PM

戴良恭醫師:慢性腎臟病的分類

慢性腎臟病的5個階段
第一期
腎功能正常但併有蛋白尿、血尿等腎臟損傷狀況
腎絲球過濾率GFR 90~100 ml/min/1.73m2
腎臟功能約正常人的60%以上,注意是否有糖尿病及高血壓,需要控制血糖與飲食,每半年作腎功能檢查,一般皆能穩住腎功能。但若有腎絲球炎之病患必需接受治療
第二期
輕度慢性腎衰竭,但並有蛋白尿、血尿等
腎絲球過濾率GFR 60~89 ml/min/1.73m2
腎臟功能約正常人的60%以上,注意是否有糖尿病及高血壓,需要控制血糖與飲食,每半年作腎功能檢查,一般皆能穩住腎功能。但若有腎絲球炎之病患必需接受治療
第三期
中度慢性腎衰竭
腎絲球過濾率GFR 30~59 ml/min/1.73m2
腎臟功能約正常人的30~59%,積極配合醫師治療,減緩進入第五期腎臟病變
第四期
重度慢性腎衰竭
腎絲球過濾率GFR 15~29 ml/min/1.73m2
腎臟功能約正常人的15~30%,積極配合醫師治療,減緩進入第五期腎臟病變
第五期
末期腎臟病變
腎絲球過濾率GFR
15 ml/min/1.73m2
腎臟功能剩正常人15%以下,若逐漸無法排除體內代謝廢物和水份,則必需準備與接受透析治療及腎臟移植
以上戴良恭診所 戴良恭醫師提醒〈預防勝於治療〉
戴良恭診所:門診時間、地點、診療項目 
戴良恭診所:健保洗腎
戴良恭診所 門診時間: 為維護看診品質,我們採預約制,看診前煩請先電話預約 
診所名稱:「戴良恭診所」 (健保) 地點:新北市永和區中正路237號 
電話:02-29499482
戴良恭診所:戴良恭醫師希望能依照心中的理想,打造最優質的專業腎臟科診所,提供來賓最好的醫療品質與服務
戴良恭醫生 戴良恭提醒〈預防勝於治療〉
戴良恭醫生:門診時間、地點、診療項目 
戴良恭醫生:健保洗腎
戴良恭醫生 門診時間: 為維護看診品質,我們採預約制,看診前煩請先電話預約 
診所名稱:「戴良恭診所」 (健保) 地點:新北市永和區中正路237號 
電話:02-29499482
戴良恭診所:戴良恭醫生希望能依照心中的理想,打造最優質的專業腎臟科診所,提供來賓最好的醫療品質與服務

[[i] 本帖最後由 secondtony 於 2016-9-28 06:23 PM 編輯 [/i]]

k8v7wtc2 發表於 2018-12-5 08:33 PM

很棒的分享~留言支持~~
[url=http://a201.gyy5.com] [/url][url=http://a202.gyy5.com] [/url][url=http://a203.gyy5.com] [/url][url=http://a204.gyy5.com] [/url][url=http://a205.gyy5.com] [/url][url=http://a206.gyy5.com] [/url][url=http://a207.gyy5.com] [/url][url=http://a208.gyy5.com] [/url][url=http://a209.gyy5.com] [/url][url=http://a210.gyy5.com] [/url]   
[url=http://a211.gyy5.com] [/url][url=http://a212.gyy5.com] [/url][url=http://a213.gyy5.com] [/url][url=http://a214.gyy5.com] [/url][url=http://a215.gyy5.com] [/url][url=http://a216.gyy5.com] [/url][url=http://a217.gyy5.com] [/url][url=http://a218.gyy5.com] [/url][url=http://a219.gyy5.com] [/url][url=http://a220.gyy5.com] [/url]   
[url=http://a221.gyy5.com] [/url][url=http://a222.gyy5.com] [/url][url=http://a223.gyy5.com] [/url][url=http://a224.gyy5.com] [/url][url=http://a225.gyy5.com] [/url][url=http://a226.gyy5.com] [/url][url=http://a227.gyy5.com] [/url][url=http://a228.gyy5.com] [/url][url=http://a229.gyy5.com] [/url][url=http://a230.gyy5.com] [/url]
[url=http://a231.gyy5.com] [/url][url=http://a232.gyy5.com] [/url][url=http://a233.gyy5.com] [/url][url=http://a234.gyy5.com] [/url][url=http://a235.gyy5.com] [/url][url=http://a236.gyy5.com] [/url][url=http://a237.gyy5.com] [/url][url=http://a238.gyy5.com] [/url][url=http://a239.gyy5.com] [/url][url=http://a240.gyy5.com] [/url]   
[url=http://a241.gyy5.com] [/url][url=http://a242.gyy5.com] [/url][url=http://a243.gyy5.com] [/url][url=http://a244.gyy5.com] [/url][url=http://a245.gyy5.com] [/url][url=http://a246.gyy5.com] [/url][url=http://a247.gyy5.com] [/url][url=http://a248.gyy5.com] [/url][url=http://a249.gyy5.com] [/url][url=http://a250.gyy5.com] [/url]   
[url=http://a251.gyy5.com] [/url][url=http://a252.gyy5.com] [/url][url=http://a253.gyy5.com] [/url][url=http://a254.gyy5.com] [/url][url=http://a255.gyy5.com] [/url][url=http://a256.gyy5.com] [/url][url=http://a257.gyy5.com] [/url][url=http://a258.gyy5.com] [/url][url=http://a259.gyy5.com] [/url][url=http://a260.gyy5.com] [/url]
[url=http://a261.gyy5.com] [/url][url=http://a262.gyy5.com] [/url][url=http://a263.gyy5.com] [/url][url=http://a264.gyy5.com] [/url][url=http://a265.gyy5.com] [/url][url=http://a266.gyy5.com] [/url][url=http://a267.gyy5.com] [/url][url=http://a268.gyy5.com] [/url][url=http://a269.gyy5.com] [/url][url=http://a270.gyy5.com] [/url]   
[url=http://a271.gyy5.com] [/url][url=http://a272.gyy5.com] [/url][url=http://a273.gyy5.com] [/url][url=http://a274.gyy5.com] [/url][url=http://a275.gyy5.com] [/url][url=http://a276.gyy5.com] [/url][url=http://a277.gyy5.com] [/url][url=http://a278.gyy5.com] [/url][url=http://a279.gyy5.com] [/url][url=http://a280.gyy5.com] [/url]
[url=http://a281.gyy5.com] [/url][url=http://a282.gyy5.com] [/url][url=http://a283.gyy5.com] [/url][url=http://a284.gyy5.com] [/url][url=http://a285.gyy5.com] [/url][url=http://a286.gyy5.com] [/url][url=http://a287.gyy5.com] [/url][url=http://a288.gyy5.com] [/url][url=http://a289.gyy5.com] [/url][url=http://a290.gyy5.com] [/url]
[url=http://a291.gyy5.com] [/url][url=http://a292.gyy5.com] [/url][url=http://a293.gyy5.com] [/url][url=http://a294.gyy5.com] [/url][url=http://a295.gyy5.com] [/url][url=http://a296.gyy5.com] [/url][url=http://a297.gyy5.com] [/url][url=http://a298.gyy5.com] [/url][url=http://a299.gyy5.com] [/url][url=http://a300.gyy5.com] [/url]
        


[url=http://www.c5.idv.tw] [/url][url=http://c5.idv.tw] [/url][url=http://a1.c5.idv.tw] [/url][url=http://a2.c5.idv.tw] [/url][url=http://a3.c5.idv.tw] [/url][url=http://a4.c5.idv.tw] [/url][url=http://a5.c5.idv.tw] [/url][url=http://a6.c5.idv.tw] [/url][url=http://a7.c5.idv.tw] [/url][url=http://a8.c5.idv.tw] [/url][url=http://a9.c5.idv.tw] [/url][url=http://a10.c5.idv.tw] [/url]
[url=http://a11.c5.idv.tw] [/url][url=http://a12.c5.idv.tw] [/url][url=http://a13.c5.idv.tw] [/url][url=http://a14.c5.idv.tw] [/url][url=http://a15.c5.idv.tw] [/url][url=http://a16.c5.idv.tw] [/url][url=http://a17.c5.idv.tw] [/url][url=http://a18.c5.idv.tw] [/url][url=http://a19.c5.idv.tw] [/url][url=http://a20.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a21.c5.idv.tw] [/url][url=http://a22.c5.idv.tw] [/url][url=http://a23.c5.idv.tw] [/url][url=http://a24.c5.idv.tw] [/url][url=http://a25.c5.idv.tw] [/url][url=http://a26.c5.idv.tw] [/url][url=http://a27.c5.idv.tw] [/url][url=http://a28.c5.idv.tw] [/url][url=http://a29.c5.idv.tw] [/url][url=http://a30.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a31.c5.idv.tw] [/url][url=http://a32.c5.idv.tw] [/url][url=http://a33.c5.idv.tw] [/url][url=http://a34.c5.idv.tw] [/url][url=http://a35.c5.idv.tw] [/url][url=http://a36.c5.idv.tw] [/url][url=http://a37.c5.idv.tw] [/url][url=http://a38.c5.idv.tw] [/url][url=http://a39.c5.idv.tw] [/url][url=http://a40.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a41.c5.idv.tw] [/url][url=http://a42.c5.idv.tw] [/url][url=http://a43.c5.idv.tw] [/url][url=http://a44.c5.idv.tw] [/url][url=http://a45.c5.idv.tw] [/url][url=http://a46.c5.idv.tw] [/url][url=http://a47.c5.idv.tw] [/url][url=http://a48.c5.idv.tw] [/url][url=http://a49.c5.idv.tw] [/url][url=http://a50.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a51.c5.idv.tw] [/url][url=http://a52.c5.idv.tw] [/url][url=http://a53.c5.idv.tw] [/url][url=http://a54.c5.idv.tw] [/url][url=http://a55.c5.idv.tw] [/url][url=http://a56.c5.idv.tw] [/url][url=http://a57.c5.idv.tw] [/url][url=http://a58.c5.idv.tw] [/url][url=http://a59.c5.idv.tw] [/url][url=http://a60.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a61.c5.idv.tw] [/url][url=http://a62.c5.idv.tw] [/url][url=http://a63.c5.idv.tw] [/url][url=http://a64.c5.idv.tw] [/url][url=http://a65.c5.idv.tw] [/url][url=http://a66.c5.idv.tw] [/url][url=http://a67.c5.idv.tw] [/url][url=http://a68.c5.idv.tw] [/url][url=http://a69.c5.idv.tw] [/url][url=http://a70.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a71.c5.idv.tw] [/url][url=http://a72.c5.idv.tw] [/url][url=http://a73.c5.idv.tw] [/url][url=http://a74.c5.idv.tw] [/url][url=http://a75.c5.idv.tw] [/url][url=http://a76.c5.idv.tw] [/url][url=http://a77.c5.idv.tw] [/url][url=http://a78.c5.idv.tw] [/url][url=http://a79.c5.idv.tw] [/url][url=http://a80.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a81.c5.idv.tw] [/url][url=http://a82.c5.idv.tw] [/url][url=http://a83.c5.idv.tw] [/url][url=http://a84.c5.idv.tw] [/url][url=http://a85.c5.idv.tw] [/url][url=http://a86.c5.idv.tw] [/url][url=http://a87.c5.idv.tw] [/url][url=http://a88.c5.idv.tw] [/url][url=http://a89.c5.idv.tw] [/url][url=http://a90.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a91.c5.idv.tw] [/url][url=http://a92.c5.idv.tw] [/url][url=http://a93.c5.idv.tw] [/url][url=http://a94.c5.idv.tw] [/url][url=http://a95.c5.idv.tw] [/url][url=http://a96.c5.idv.tw] [/url][url=http://a97.c5.idv.tw] [/url][url=http://a98.c5.idv.tw] [/url][url=http://a99.c5.idv.tw] [/url][url=http://a100.c5.idv.tw] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.