QOOS討論區's Archiver

tinbobo 發表於 2017-1-19 06:54 PM

千萬火急 ...求助#

[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px](((((( 更新.........)))))) [/size][/font][/size][/color]

[color=Blue][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]1....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我  到過藍田, ICAC 總部.  投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

連結:[/size][/font][/size][/color]

[url=http://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA]http://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA[/url]

[size=16px]和[/size]

[url=http://www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJg]www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJg[/url]

[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]我的[/size][/font][/size][/color][color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px] WeChat ,line ,QQ: [/size][/font][/size][/color][email=siufatju2017@gmail.com]siufatju2017@gmail.com[/email]
[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]        WeChat,line, QQ : [/size][/font][/size][/color][email=wooilee2017@gmail.com]wooilee2017@gmail.com[/email]
[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]         WeChat,line : [/size][/font][/size][/color][email=hotatin1992@gmail.com]hotatin1992@gmail.com[/email]

[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px](((好心人加我WeChat ,line ,QQ, 有事找你地幫忙..... )))[/size][/font][/size][/color]
[color=Blue][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]=======================================
=======================================[/size][/font][/size][/color]

[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]
香港,澳門,台灣,  中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>>  ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>>  ((下文))
[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]搜寻: [/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]中國人 用 QQ:[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]QQ: [/size][/font][/size][/color][email=ngmanwa1993@qq.com]ngmanwa1993@qq.com[/email][color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px] / 3247942334[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]QQ: [/size][/font][/size][/color][email=ngkaman1993@qq.com]ngkaman1993@qq.com[/email][color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px] / 2496648773[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]QQ: [/size][/font][/size][/color][email=leesinka@qq.com]leesinka@qq.com[/email][color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px] / 3351839063[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]台灣人 用 facebook 或 QQ[/size][/font][/size][/color]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]facebook搜寻: [/size][/font][/size][/color][email=hochilo@mail.com]hochilo@mail.com[/email]
[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]facebook搜寻: [/size][/font][/size][/color][email=auchilo@mail.com]auchilo@mail.com[/email]

[color=#000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************[/size][/font][/size][/color]

[color=Blue][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文[/size][/font][/size][/color]
[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]
2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))[/size][/font][/size][/color]
[color=Red][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]
[/size][/font][/size][/color][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px][color=#00ffff]<<<[/color][color=#ff0000]<<<[/color][/size][/font][/size][color=#008000][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]<<<[/size][/font][/size][/color][color=#0000ff][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]註: 1 [/size][/font][/size][/color][color=#008080][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px]>>>[/size][/font][/size][/color][size=16px][font=Tahoma, Verdana][size=15px][color=#ff0000]>>>[/color][color=#00ffff]>>>[/color][/size][/font][/size]

tinbobo 發表於 2017-1-19 08:05 PM

[color=#0000ff][size=16px]1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!![/size]

[size=16px]2......(((好心人加我WeChat ,line ,QQ, 有事找你地幫忙..... ))).......(( 請公開 上文))!!![/size][/color]

onbobo 發表於 2017-1-23 06:02 PM

1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!

2......(((好心人加我WeChat ,line ,QQ, 有事找你地幫忙..... ))).......(( 請公開 上文))!!!

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.